Print This Page

MKP

Program je určený na modelovanie množstva geotechnických úloh ako napríklad: 

 • sadanie terénu,
 • pažené a oporné konštrukcie,
 • stabilita svahu,
 • nosníky na podloží,
 • výpočty výrubov, tunelov a iných.


Materiálové modely
Materiálový model sa snaží vierohodne popísať chovanie zeminy, resp. horniny. K dispozícii sú tieto materiálové modely:

 • lineárny model,
 • modifikovaný lineárny model,
 • Mohr-Coulomb,
 • Drucker-Prager,
 • modifikovaný Mohr-Coulomb,
 • modifikovaný Cam Clay.


Korektor geometrie
Program má zabudovaný automatický korektor zadanej geometrie. Rozhranie zemín, nové konštrukcie, pracovné fázy (postupné vyberanie profilu tunela, hĺbenie stavebnej jamy) sa môžu zadávať v ľubovolnom poradí. Pred generovaním siete konečných prvkov program sám nájde prieniky všetkých zadaných línií, nájde všetky uzavreté oblasti a vytvorí adekvátny model. Zadanie aj značne zložitej konštrukcie sa tak stáva jednoduchou a rýchlou záležitosťou.

Generátor siete
Program má zabudovaný automatický generátor siete, ktorý značne uľahčuje túto úlohu. Program pracuje s trojuzlovými nebo šesťuzlovými trojuholníkovými prvkami. Sieť sa generuje s konštantnou hustotou pre celú úlohu, ale je možné okolo línií alebo bodov definovať jej zahustenie. Vygenerovanie zodpovedajúcej siete do zložitej úlohy je otázkou najviac niekoľkých minút.

Okrajové podmínky
Program obsahuje automatický generátor okrajových podmienok, takže u běžných úloh sa používateľ o okrajové podmienky nemusí vôbec starať. V prípade potreby možno zadať ďalšie okrajové podmienky (kĺb, votknutie, vynútenú deformáciu, pružinu) kdekoľvek v masíve.

Nosníky
Pre modelovanie nosníkov, ostení alebo pažiacich konštrukcií, sú určené nosníkové prvky. Na týchto prvkoch môžeme získať priebehy vnútorných síl (ohybový moment, normálová sila a posúvajúca sila). Nosníkové prvky sa zadávajú už pri definovaní konštrukcie (topológie) na dopredu zadané línie. Parametre nosníkov je možné v jednotlivých fázach výpočtu meniť (napr. postupné zosilovanie steny tunela) alebo možno nosník z výpočtu celkom vypustiť.

Kotvy, geovýstuhy, rozpery
Program umožňuje zadať ľubovolné množstvo kotiev, rozpier alebo geovýztuh. Kotevné prvky sú definované počiatkom a koncom prvku a jeho tuhosťou. Zachytenie koncových bodov do siete konečných prvkov urobí program automaticky, takže kotva môže být zadaná kdekoľvek do masívu nezávisle na sieti. Pre jednoduché zadanie možno kotvu tiež umiestniť na terén alebo na jednotlivé rozhranie.

Priťaženie
Program umožňuje zadať vo fázach ľubovolné množstvo priťažení (pásové, lichobežníkové, priamkové). Priťaženie môže pôsobiť buď na zadané rozhranie alebo kdekoľvek v masíve. Zadané priťaženie možno v ďalších fázach buď vyrušiť, alebo zmeniť jeho veľkosť.

Voda
V programe sú tri možnosti zadania podzemnej vody:

 • hladina podzemnej vody sa zadáva ako priebežné rozhranie pod aj nad terén,
 • hodnoty pórového napätia sa zadávajú pomocou izolínií. Prvá izolínia je vždy totožná s terénom, dalšie sa zadávajú ľubovolne do masívu. Hodnoty medzi izolíniami sa vo výpočte lineárne interpolujú,
 • hodnoty koeficientu Ru se zadávajú pomocou izolínií. Prvá izolínia je vždy totožná s terénom, dalšie se zadávajú ľubovolne do masívu. Hodnoty medzi izolíniami sa vo výpočte lineárne interpolujú.


Výstupy výsledkov
Program umožňuje zobrazovať:

 • skalárne veličiny v masíve formou izoplôch resp. izolínií (napätí, deformácie, pretvorení),
 • deformovanú a nedeformovanú konštrukciu,
 • priebehy veličín na nosníkoch (ohybový moment, posúvajúca sila, normálová sila),
 • vektory deformácií,
 • sily v kotvách, v rozperách,

Výsledky možno vykreslovať buď celkové, alebo zmeny veličín oproti minulým fázam.

Stabilitné výpočty
V každej fáze budovania program umožňuje počítať stabilitu konštrukcie. Program pri výpočte stability redukuje zadané hodnoty uhla vnútorného trenia a súdržnosti zemín a hľadá okamih, kedy dôjde k strate stability danej konštrukcie a jej nestabilite. Výsledkom výpočtu je potom stupeň stability, ktorý zodpovedá klasickým stabilitným metódam.

 

Stiahnite si demoverziu

 

 

Predošlá strana: Skalný svah
Nasledujuca strana: Hreb